Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre 11.23. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.10.16
Gál

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 11.23.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő

ülé­sére

 

2017. novem­ber 23. (csütörtök)

 du. 15:00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:   

 

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Elő­ter­jesz­tés a hul­la­dék­gaz­dál­ko­dási köz­szol­gál­ta­tás meg­va­ló­sí­tá­sá­val kap­cso­la­tos fel­ada­tok teljesítéséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Szer­ve­zeti és Műkö­dési Sza­bály­za­tá­nak 3. füg­ge­lé­ké­nek az önkor­mány­zati kor­mány­zati funk­ciók módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

4.  Elő­ter­jesz­tés a ter­mé­szet­ben nyúj­tott szo­ci­á­lis célú tüzelőa­nyag támo­ga­tás jogo­sult­sági fel­té­te­le­iről szóló önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

5. Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zat 2017. évi költ­ség­ve­té­séről szóló önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

6. Tájé­koz­tató Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2017. I-III. negyed­éves költ­ség­ve­té­sé­nek alakulásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

7. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2018. évi költ­ség­ve­tési koncepciójáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

8. Elő­ter­jesz­tés első lakás­hoz jutók kérel­méről – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

9. Elő­ter­jesz­tés lakos­sági kérel­mekről – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

10. Elő­ter­jesz­tés Bursa Hun­ga­rica kérel­mek elbí­rá­lá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

11. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak: Állandó meghívottak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2017. novem­ber 17.

 

                                                                       Tisz­te­let­tel:                   Szar­vák Imre   polgármester

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.