Váltás az akadálymentes változatra NE KOCKÁZTASSON!  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

NE KOCKÁZTASSON!

A rendő­rök az elmúlt napok­ban több ittas jármű­ve­zetőt is kiszűr­tek a for­ga­lom­ból a Jász­ság­ban. A ked­vezőt­len ten­den­cia vissza­szo­rí­tása érde­ké­ben a rendőr­ség ezúton is fel­hívja a figyel­met az ittas jármű­ve­ze­tés következményeire!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság – és helyi szer­vei – a rend­sze­res rendőri ellenőr­zé­sek mel­lett, a nyil­vá­nos­ság ere­jét kihasz­nálva, meg­elő­zési kam­pá­nyok­kal is igyek­szik fel­hívni a köz­le­kedők figyel­mét a felelőt­len koc­ká­zat­vál­la­lás veszélyeire.

Nem lehet elég­szer hang­sú­lyozni, hogy az ittas jármű­ve­ze­tés poten­ci­á­lis bal­eset­ve­szélyt hor­doz magá­ban! Ne feled­jék, a kerék­pár is jármű­nek szá­mít! Az ittas jármű­ve­zetők nem csak saját, de mások testi épsé­gét is veszé­lyez­te­tik! Az elfo­gyasz­tott alko­hol jelentő­sen növeli a reak­ci­ó­időt és tom­pítja az érzék­szer­ve­ket, ezzel nő a bal­ese­tek bekö­vet­ke­zé­sé­nek koc­ká­zata is!

Kér­jük, fon­tol­ják meg! Nem éri meg koc­káz­tatni! Tekint­sék meg a rendőr­ség e téma­kör­ben készí­tett rövid­film­jét itt!

 

For­rás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/ne-kockaztasson

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.