Váltás az akadálymentes változatra 2017. évi EBÖSSZEÍRÁS | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.01.16
Gusztáv

2017. évi EBÖSSZEÍRÁS

Az álla­tok védel­méről és kímé­le­téről szóló 1998. évi XXVIII. tör­vény (Ávt.) 42/B. § (1) bekez­dése ren­del­ke­zése alap­ján az eb tar­tási helye sze­rint ille­té­kes önkor­mány­zat három évente leg­alább egy alka­lom­mal ebössze­írást végez.

 

Fel­hí­vom a Tisz­telt Ebtar­tók figyel­mét, hogy az adat­szol­gál­ta­tási köte­le­zett­ség kiter­jed a már koráb­ban beje­len­tett ebekre is, tehát akik a 2013. évi ebössze­írás­nál vagy jelen ebössze­írást meg­előzően a beje­len­tés­nek ele­get tet­tek, azok ismé­tel­ten köte­le­sek a jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott ada­to­kat a tele­pü­lési önkor­mány­zat ren­del­ke­zé­sére bocsátani.

 

Az ebössze­író adat­la­pok leadá­sá­nak határ­ideje: 2017. novem­ber 30.

Leadás helye: Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal portája

 

Az adat­la­pok elér­hetők a  Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal por­tá­ján illetve letölt­hető itt:  eb_nyilvantartas_2017

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.