Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztatás | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

Tájékoztatás

a Tisza­menti Regi­o­ná­lis Vízmű­vek Zrt. érte­síti a Tisz­telt Lakosságot,

hogy

 

A Tisza­menti Regi­o­ná­lis Vízmű­vek Zrt.-nek fon­tos törek­vése a meg­fe­lelő víz­el­lá­tás biz­to­sí­tása mel­lett, hogy olyan szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt­son, melyek segít­sé­gé­vel egyre gyor­sabbá és haté­ko­nyabbá válik az ügy­in­té­zés. Mivel min­den szol­gál­ta­tás­nál elő­for­dul­hat­nak előre nem várt műszaki prob­lé­mák, így most az elvá­rá­sok­nak meg­fe­lelően egy gyor­sabb, haté­ko­nyabb meg­ol­dást kíná­lunk a fel­hasz­ná­lók részére:  Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­sen is elér­hető min­den fel­hasz­náló szá­mára az új

 

műszaki hiba­be­je­lentő rendszer.

 

A szol­gál­ta­tás­nak köszön­hetően a fel­hasz­ná­lók a műszaki prob­léma ész­le­lé­sét követően azon­nal tár­csáz­hat­ják ingye­ne­sen hív­ható +36 80/205–157-es tele­fon­szá­mot. A vonal túlsó végén köz­vet­le­nül szak­em­be­re­ink­kel beszél­het­nek, akik a nap 24 órá­já­ban vár­ják a műszaki prob­lé­mák­kal kap­cso­la­tos hívá­so­kat. Ráadá­sul az új rend­szer lehetővé teszi, hogy fel­hasz­ná­ló­ink a műszaki hiba kap­csán érin­tett tele­pü­lés irá­nyí­tó­szá­má­nak meg­adá­sát követően azon­nal az ille­té­kes műszaki ügy­in­téző­vel tud­nak egyeztetni!

 

Tájé­koz­tat­juk ugyan­ak­kor, hogy a Tár­sa­sá­gun­kat érintő egyéb fel­hasz­ná­lói meg­ke­re­sé­se­ket továbbra is vár­juk sze­mé­lyes, tele­fo­nos és inter­ne­tes ügy­in­té­zési lehető­sé­ge­in­ken. Köz­ponti ügy­fél­szol­gá­lati e-mail címünk: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu Ügy­fe­le­ink hívá­sát tele­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­tunk (Call Cen­ter) fogadja ügy­fél­fo­ga­dási idő­ben (Hétfő, Kedd, Csü­tör­tök 08:00–16:00 ; Szerda 08:00–20:00, Pén­tek 08:00–14:00 óra között) a +36 40/180–124-es tele­fon­szá­mon, ahol fel­ké­szült mun­ka­tár­sa­ink kész­ség­gel nyúj­ta­nak továbbra is segít­sé­get az ügyintézésben.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.