Váltás az akadálymentes változatra A malmunk sem menekülhetett a vihar elől | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.03
Kornél, Soma

A malmunk sem menekülhetett a vihar elől

Saj­ná­lat­tal tapasz­tal­tuk, hogy a hét­végi rend­kí­vüli idő­já­rás a néhány éve fel­újí­tott vízi­ma­lom épü­le­tét sem kímélte. A szél által oko­zott károk szem­re­vé­te­le­zése meg­tör­tént, az Önkor­mány­zat a biz­to­sí­tó­val fel­vette a kap­cso­la­tot, jelen­leg is folya­mat­ban van a kár­fel­mé­rés. Az ide­ig­le­nes hely­re­ál­lí­tás és az eset­le­ges további károk fel­mé­rése a szél elcsen­de­se­dé­sét követően lesz lehet­sé­ges, de már a vég­le­ges hely­re­ál­lí­tás elő­ké­szí­té­sét is megkezdtük.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.