Váltás az akadálymentes változatra Ingyenes temetőjárat halottak napján! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

Ingyenes temetőjárat halottak napján!

F E L H Í V Á S

Érte­sít­jük a tisz­telt lakos­sá­got, az idő­sebb kor­osz­tályt és a moz­gá­suk­ban rész­le­ge­sen vagy tel­je­sen kor­lá­to­zott sze­mé­lye­ket, hogy tekin­tet­tel a közelgő halot­tak nap­jára a köz­ségi falu­busszalingye­nes jára­to­kat szer­ve­zünk a helyi temetőbe.

Amennyi­ben erre igényt tart Ön vagy hozzátartozója,

kér­jük jelezze!

Szol­gál­ta­tá­sunk igény­be­vé­te­lé­nek szándékát

(név­vel, cím­mel és tele­fon­szám­mal) jelez­heti a len­tebb meg­je­lölt idő­pon­tok vala­me­lyi­két kiválasztva

az 57/556–025-ös telefonszámon

vagy

sze­mé­lye­sen a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal ügyfélszolgálatán.

A jára­tok ter­ve­zett időpontja:

Indu­lás a temetőbe:                                                         Indu­lás haza:

2017. októ­ber 29. (vasár­nap) dél­után 14 óra 30 perc       16 órakor

2017. októ­ber 30. (hétfő) dél­előtt 9 óra 30 perc                11 órakor

2017. októ­ber 31. (kedd) dél­után 13 óra 30 perc               15 órakor

2017. novem­ber 1. (szerda) dél­előtt 9 óra 30 perc  11 órakor

2017. novem­ber 1. (szerda) dél­után 15 óra 30 perc 17 órakor

2017. novem­ber 2. (csüt.) dél­előtt 9 óra 30 perc      11 órakor

Az elő­ze­te­sen bedik­tált idő­pont, név és lak­cím alap­ján sofő­rünk elmegy Önért ott­ho­nába, majd a meg­je­lölt idő­pont­ban haza is szál­lítja a sírkertből.

For­dul­jon hoz­zánk bizalommal!

Köz­ségi Önkormányzat

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.