Váltás az akadálymentes változatra Bursa Hungarica felhívás! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.08
Ellák

Bursa Hungarica felhívás!

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat az Emberi Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­val együttmű­ködve, az 51/2007. (III.26.) Kor­mány­ren­de­let alap­ján kiírja a 2018. évre a Bursa Hun­ga­rica Felsőok­ta­tási Önkor­mány­zati Ösz­tön­díj­pá­lyá­za­tot felsőok­ta­tási hall­ga­tók szá­mára a 2017/2018. tanév máso­dik és a 2018/2019. tanév első félé­vére vonatkozóan

1. A pályá­zat célja:

Az esély­te­rem­tés érde­ké­ben a hát­rá­nyos hely­zetű, szo­ci­á­li­san rászo­ruló fia­ta­lok felsőok­ta­tás­ban való rész­vé­te­lé­nek támo­ga­tása. A Bursa Hun­ga­rica Ösz­tön­díj­rend­szer több­szintű támo­ga­tási rend­szer, mely­nek pénz­ügyi fede­ze­te­ként három for­rás szol­gál: a tele­pü­lési önkor­mány­za­tok által nyúj­tott támo­ga­tás, a megyei önkor­mány­za­tok által nyúj­tott támo­ga­tás és a felsőok­ta­tási intéz­mé­nyi támo­ga­tás. Az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat­tal kap­cso­la­tos adatbázis-kezelői, koor­di­ná­ciós, a tele­pü­lési és megyei ösz­tön­díj­jal kap­cso­la­tos pénz­ke­ze­lési fel­ada­to­kat az Emberi Erő­for­rás Támo­ga­tás­ke­zelő végzi, míg az elbí­rá­lási fel­ada­to­kat az ösz­tön­díj­pá­lyá­zat­hoz csat­la­kozó tele­pü­lési és megyei önkor­mány­za­tok lát­ják el.

2. A pályá­zók köre:

Az ösz­tön­díj­pá­lyá­zatra azok a tele­pü­lési önkor­mány­zat terü­le­tén lakó­hellyel ren­del­kező, hát­rá­nyos szo­ci­á­lis hely­zetű felsőok­ta­tási hall­ga­tók jelent­kez­het­nek, akik a felsőok­ta­tási intéz­mény­ben tel­jes idejű (nap­pali mun­ka­rend) alap­fo­ko­za­tot és szak­kép­zett­sé­get ered­mé­nyező alap­kép­zés­ben vagy felső­fokú, illetve felsőok­ta­tási szak­kép­zés­ben foly­tat­ják tanulmányaikat.

Az ösz­tön­dí­jat min­den pályá­zati for­du­ló­ban újra kell pályázni!

3. A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak módja és határideje:

A pályá­zat­be­adás­hoz a Bursa Hun­ga­rica Elekt­ro­ni­kus Pályá­zat­ke­ze­lési és Együttmű­kö­dési Rend­sze­ré­ben (EPER-Bursa rend­szer) egy­szeri pályá­zói regiszt­rá­ció szük­sé­ges, mely­nek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályá­zók, akik a korábbi pályá­zati évek­ben regiszt­rál­tak a rend­szer­ben, már nem regiszt­rál­hat­nak újra, ők a meg­lévő fel­hasz­ná­ló­név és jel­szó bir­to­ká­ban lép­het­nek be az EPER-Bursa rend­szerbe. Amennyi­ben jel­sza­vu­kat elfe­lej­tet­ték, az Elfe­lej­tett jel­szó funk­ci­ó­val kér­het­nek új jelszót.

A pályá­zati űrla­pot min­den évben újra ki kell töl­teni! A A sze­mé­lyes és pályá­zati ada­tok ellenőr­zé­sét követően a pályá­zati űrla­pot kinyom­tatva és alá­írva a tele­pü­lési önkor­mány­zat­nál kell benyúj­ta­niuk a pályá­zók­nak. A pályá­zat csak a pályá­zati kiírás­ban meg­ha­tá­ro­zott csa­to­landó mel­lék­le­tek­kel együtt érvé­nyes. A pályá­zati kiírás­ban meg­ha­tá­ro­zott vala­mely mel­lék­let hiá­nyá­ban a pályá­zat for­mai hibás­nak minő­sül. A benyúj­tott pályá­za­tok befo­ga­dá­sát az önkor­mány­zat köte­les az EPER-Bursa rend­szer­ben iga­zolni. A nem befo­ga­dott pályá­za­tok a bírá­lat­ban nem vesz­nek részt.

A pályá­zat rög­zí­té­sé­nek és az önkor­mány­zat­hoz tör­ténő benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2017. novem­ber 7.

További infor­má­ció: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.