Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.03
Kornél, Soma

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron követ­kező ülésére

2017. szep­tem­ber 28. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal (Föld­szinti nagyterem)

 

Java­solt napirend:

 

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Beszá­moló a Szent György Kato­li­kus Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola 2016/2017. neve­lési évé­nek tevékenységéről

Előadó: Tar­nai Mihály igazgató

3. Tájé­koz­tató Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2017. I. fél­évi költ­ség­ve­té­sé­nek alakulásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

4. Elő­ter­jesz­tés a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2017. évi költ­ség­ve­té­séről szóló 3/2017. (II.17.) önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

5. Elő­ter­jesz­tés csat­la­ko­zás­ról a 2018. évre kiírt Bursa Hun­ga­rica felsőok­ta­tási ösztöndíjpályázathoz

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

6. Elő­ter­jesz­tés aján­la­tok elbí­rá­lá­sá­ról a “Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat ASP köz­pont­hoz való csat­la­ko­zása” című pro­jekt esz­köz­be­szer­zé­se­ire vonatkozóan

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

7. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan vételre tör­ténő fel­aján­lá­sá­ról (zárt ülésen)

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

8. Elő­ter­jesz­tés támo­ga­tási kére­lemről (zárt ülésen)

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

9. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Tar­nai Mihály iskolaigazgató

Állandó meghívottak

Jászal­só­szent­györgy, 2017. szep­tem­ber 22.

Tisztelettel:

 

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.