Váltás az akadálymentes változatra FELHÍVÁS!  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

FELHÍVÁS!

VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS

  1. A veszett­ség gyó­gyít­ha­tat­lan, ember­nél, állat­nál egy­aránt halá­los kime­ne­telű betegség.
  2. A beteg­ség leg­főbb ter­jesztője a RÓKA.
  3. A véde­ke­zés leg­ha­té­ko­nyabb, leg­kor­szerűbb mód­sze­rét – a rókák veszett­ség elleni vak­ci­ná­zá­sát – Euró­pá­ban évek óta siker­rel alkal­maz­zák. 1992 októ­be­ré­ben hazánk­ban is meg­kezdő­dött a rókák vak­ci­ná­zása. Első alka­lom­mal a nyu­gati hatá­r­öve­zet­ben, az oszt­rák hatá­rá­tól szá­mí­tott kb. 25–30 km-es sáv­ban került kihe­lye­zésre a csalétek-vakcina.
  4. A vak­ci­nát tar­tal­mazó fólia kap­szu­lát az ember szá­mára bűzös, de a rókák által ked­velt ízű és szagú csal­étekbe rej­tik, amely kb. 4.0 cm átmérőjű, kb 1.5 cm magas, szür­kés­barna színű. A róka, miköz­ben meg­eszi a csa­lét­ket, szét­rágja a kap­szu­lát is, így a vak­cina bejut a szervezetébe.
  5. A csa­lét­kek kihe­lye­zése kis magas­ság­ból, repülő­gépről történik.
  6. A csal­étekbe helye­zett vak­cina emberre, állatra ártal­mat­lan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihe­lye­zett csal­étek­hez ennek elle­nére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem sza­bad fel­vágni vagy szét­törni, mert a vak­cina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerül­het. Amennyi­ben ez mégis meg­tör­té­nik, az alábbi biz­ton­sági előí­rá­so­kat kell alkalmazni:

a)   Ha a vak­cina ép bőr­fe­lü­letre kerül, ele­gendő a jód­tar­talmú fertőt­le­nítő­szer­rel vagy 70%-os alko­hol­lal, vagy ezek hiá­nyá­ban bő szap­pa­nos víz­zel lemosni. Mind­kettő besze­rez­hető a gyógy­szer­tá­rak­ban. A jód­tar­talmú fertőt­le­nítő­szer hasz­ná­lata során kelet­ke­zett bar­nás folt szap­pa­nos lemo­sás­sal eltá­vo­lít­ható. Ilyen jel­legű érint­ke­zés ese­tén védőol­tásra nincs szükség.

b)   Ha az oltó­anyag friss sebbe vagy nyál­ka­hár­tyára kerül, hala­dék­ta­la­nul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!

7.  A helyi vak­ci­ná­zási kam­pány meg­kez­dé­sétől szá­mí­tott huszon­egy napig az ebe­ket meg­kötve, vagy zárva kell tar­tani (EBZÁRLAT), és csak pórá­zon sza­bad köz­te­rü­letre vinni. Jel­zett idő­szak alatt a kezelt terü­le­ten TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a kor­lá­tozó intéz­ke­dé­sek első­sor­ban a vak­ci­ná­zás haté­kony­sá­gát segí­tik azzal, hogy a kóborló ebek vagy leg­elő álla­tok ne vehes­sék fel a róka szá­mára kihe­lye­zett csalétkeket.

8.    Aki a vak­ci­ná­zott terü­le­ten elhul­lott vadon élő, vagy házi­ál­la­tot talál, a tete­met hagyja érin­tet­le­nül, és hala­dék­ta­la­nul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY VADÁSZTÁRSASÁGOT.

9. Kér­jük, a fen­ti­ekről gyer­me­két is tájékoztassa!

10. További fel­vi­lá­go­sí­tás­sal az Önök kör­nye­ze­té­ben élő állat­or­vo­sok és orvo­sok szolgálnak.

A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐTARTAMA:

2017. szep­tem­ber 30-október 5-ig.

Nem­zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.