Váltás az akadálymentes változatra Méhnyakszűrés helyben, már a védőnőnél is! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

Méhnyakszűrés helyben, már a védőnőnél is!

Az elmúlt évek­hez hason­lóan ismét lehető­ség nyí­lik ingye­nes méh­nyakszű­rés igény­be­vé­te­lére köz­sé­günk­ben. A vizs­gá­lat fáj­da­lom­men­tes, egy­szerű eljá­rás, néhány per­cet vesz igénybe.

Szű­résre várom azo­kat a 25–65 év közötti nőket, akik a vizs­gá­latra névre szóló behí­vó­le­ve­let kap­tak / kap­nak. Kérem, hogy ezt a behí­vó­le­ve­let őriz­zék meg és a vizs­gá­latra hoz­zák magukkal!

Miért fon­tos a szűrés?

A méh­nyak rossz­in­du­latú daga­nata évek alatt fejlő­dik ki, több­nyire nem okoz tüne­te­ket. A szűrő­vizs­gá­latra akkor is szük­ség van, ha Önnek sem­mi­lyen pana­sza nincs. Rend­sze­res szű­rés­sel a méh­nyak­rák miatti halál­ese­tek 90 %-a megelőzhető!

Kérem, ha bár­mi­lyen kér­dé­sük van, for­dul­ja­nak hoz­zám biza­lom­mal, várom Önöket!

A szű­rés éle­tet ment­het! Ha meg­hí­vót kapott, éljen a lehetőséggel!

A szű­rés hely­színe : Védőnői Tanács­adó, Fő u. 92.

A szű­rés üte­me­zése és a vára­ko­zás elke­rü­lése miatt telefonon

( 655–189 ) idő­pont egyez­te­tés szükséges!

Tóth Anna­má­ria védőnő

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.