Váltás az akadálymentes változatra Hirdetmény | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.02.22
Gerzson

Hirdetmény

Tájé­koz­ta­tom Jászal­só­szent­györgy Köz­ség lakos­sá­gát, a civil, érdek­kép­vi­se­leti és gaz­dál­kodó szer­ve­ze­te­ket, vala­mint a tele­pü­lé­sen működő elis­mert egy­há­za­kat, mint part­ne­re­ket, hogy Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő–testülete tör­vé­nyi köte­le­zett­sé­gé­nek ele­get téve A tele­pü­lés­fej­lesz­tési kon­cep­ci­ó­ról, az integ­rált tele­pü­lés­fej­lesz­tési stra­té­gi­á­ról és a tele­pü­lés­ren­de­zési esz­kö­zökről, vala­mint egyes tele­pü­lés­ren­de­zési sajá­tos jog­in­téz­mé­nyekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kor­mány­ren­de­let, vala­mint A Tele­pü­lés­kép védel­méről szóló 2016. évi LXXIV. tör­vény alap­ján a tele­pü­lés tel­jes köz­igaz­ga­tási terü­le­tére tele­pü­lés­képi arcu­lati kézi­köny­vet és tele­pü­lés­képi ren­de­le­tet készít. A tele­pü­lésre a tele­pü­lés­képi arcu­lati kézi­könyv és tele­pü­lés­képi ren­de­let egyez­te­tési doku­men­tá­ci­ója elkészült.

A part­ner­ségi egyez­te­tés sza­bá­lya­i­ról szóló önkor­mány­zati ren­de­let és a 314/2012 (XI.8.) Kor­mány­ren­de­let alap­ján érte­sít­jük a Tisz­telt Part­ne­re­ket, hogy lakos­sági fóru­mot tar­tunk az alábbi témakörökben:

  1. Tele­pü­lés­képi arcu­lati kézi­könyv bemu­ta­tása, tájé­koz­ta­tás, lakos­sági véleményezés

  2. Tele­pü­lés­képi ren­de­let bemu­ta­tása, tájé­koz­ta­tás, lakos­sági véleményezés

Lakos­sági fórum ideje:

2017. augusz­tus 10. (csü­tör­tök), 15:00 óra

Hely­szín: Erzsé­bet malom

(Zagyva út 36.)

Az elké­szült tele­pü­lés­képi arcu­lati kézi­könyv és ren­de­let a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban ügy­fél­fo­ga­dási idő­ben, illetve itt meg­te­kint­hető: Arcu­lati kézi­könyv 1.rész, Arcu­lati kézi­könyv 2.rész, Arcu­lati kézi­könyv 3.rész

Véle­mé­nyü­ket 2017. augusz­tus 02. – 2017. augusz­tus 18. között írás­ban a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal tit­kár­sá­gán leadhatják.

A doku­men­tu­mok­kal kap­cso­la­tos ész­re­vé­te­le­i­ket, véle­mé­nye­i­ket a lakos­sági fóru­mon elmondhatják.

 

 

Jászal­só­szent­györgy, 2017. augusz­tus 03.

 

 

Szar­vák Imre

pol­gár­mes­ter

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.