Váltás az akadálymentes változatra Ismét pályázatot nyert az Önkormányzat! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

Ismét pályázatot nyert az Önkormányzat!

A TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZELVEZETŐ-RENDSZER FEJLESZTÉSÉHEZ NYERT AZ ÖNKORMÁNYZAT

170 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGŰ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁST

Önkor­mány­za­tunk „Bel­te­rü­leti vízelvezető-hálózat fej­lesz­tése, rekonst­ruk­ci­ója Jászal­só­szent­györ­gyön” cím­mel 2016. ápri­lis 18-án támo­ga­tási kérel­met nyúj­tott be a Terü­let– és Tele­pü­lés­fej­lesz­tési Ope­ra­tív Prog­ram (TOP) kere­té­ben a Nem­zet­gaz­da­sági Minisz­té­ri­um­hoz. A közel­múlt­ban érte­sül­tünk arról, hogy 170 mil­lió forint támo­ga­tást sike­rült elnyer­nünk a TOP-2.1.3–15 keretből. A Támo­ga­tási szerző­dést meg­kö­töt­tük a Támo­ga­tó­val, a fej­lesz­tés 100 szá­za­lé­kos támo­ga­tású, önerőt remé­nye­ink sze­rint nem kell biz­to­sí­ta­nia az Önkor­mány­zat­nak. A mun­ká­la­tok a ter­ve­zés és a szük­sé­ges víz­jogi enge­dély beszer­zése ill. a köz­be­szer­zési eljárás(ok) lefoly­ta­tása után remé­nye­ink sze­rint 2018-ban fog­nak elkezdődni és befejeződni.

Az önkor­mány­zat fon­tos fej­lesz­tési cél­kitű­zése, hogy az előző önkor­mány­zati cik­lus­ban a csapadékvízelvezető-rendszer komp­lex rekonst­ruk­ci­ó­ját elkezdve tovább foly­tas­suk a leg­prob­lé­má­sabb utcai csapadékvíz-elvezető árkok rend­be­té­te­lét annak érde­ké­ben, hogy azok leg­fon­to­sabb funk­ci­ó­ju­kat, a csa­pa­dék­víz befo­ga­dóba tör­ténő gyors elszál­lí­tá­sát mara­dék­ta­la­nul meg tud­ják oldani, így siker­rel meg­óv­hat­juk a bel­te­rü­leti ingat­la­no­kat a csa­pa­dék­víz és bel­víz okozta káro­sító hatásoktól.

A jövő­beli beru­há­zás kere­té­ben össze­sen tizen­egy utcá­ban, mint­egy öt és fél kilo­mé­ter hosszan belte­rü­leti bur­kolt víz­te­le­nítő árkok és egyéb, a bel­te­rü­let védelme szem­pont­já­ból indo­kolt, a víz­el­ve­zető rend­szer részét képező műtár­gyak kiépí­té­sére kerül majd sor a meg­lévő kapu­be­hajtó műtár­gyak átépí­té­sé­vel és hely­re­ál­lí­tá­sá­val. Zárt csa­torna csak a kapu­be­haj­tók­nál, és az út alatti átve­ze­té­sek­nél, bekö­té­sek­nél épül.

Nagy öröm az, hogy a tele­pü­lés folya­ma­tos fejlő­dése érde­ké­ben nem­rég a Rákó­czi úti kerék­pá­rút épí­té­sére (150 mil­lió forint), vala­mint az óvoda fej­lesz­té­sére elnyert (45 mil­lió forint) támo­ga­tá­sok után egy újabb nagyon fon­tos célt tudunk a közel­jövő­ben megvalósítani.

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.