Váltás az akadálymentes változatra II. fokú hőségriasztás van érvényben | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.02.22
Gerzson

II. fokú hőségriasztás van érvényben

Az Orszá­gos Mete­o­ro­ló­giai Szol­gá­lat elő­re­jel­zési ada­tai, vala­mint az EMMI Klí­ma­vál­to­zás és Kör­nye­zeti Egész­ség­ha­tás Elemző Osz­tály szak­mai aján­lá­sait figye­lembe véve

az ország egész terü­le­tére vonatkozóan

2017. június 20-án (csü­tör­tök) 0.00 órá­tól július 23-án (vasár­nap) 24.00 óráig

II. fokú hőség­ri­asz­tást adott ki

az Emberi Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­nak Orszá­gos Tisz­tifőor­vosi Fel­ada­to­kért Felelős Helyet­tes Államtitkára.

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.