Váltás az akadálymentes változatra Értesítés földi szúnyoggyérítésről! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.02.22
Gerzson

Értesítés földi szúnyoggyérítésről!

FELHÍVÁS

Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zat érte­síti a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy a tele­pü­lés köz­igaz­ga­tási terü­le­tén — az idő­já­rási tényezők figye­lembe vétele mel­lett – előreláthatólag

2017. július 04. (kedd)

az esti órák­ban 21:00 órá­tól földi szúnyogirtást

végeztet!

A vegy­szer emberre és meleg­vérű álla­tokra veszélytelen!

A vegy­szer méhekre VESZÉLYES!!!

Egy­út­tal fel­hív­juk a méhé­szek figyel­mét, hogy a méhek elzá­rá­sá­ról fenti idő­pon­tok­ban gon­dos­kodni szí­ves­ked­je­nek. A légi irtás előtt a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal írás­ban is érte­síti a méhészeket.

Meg­ér­té­sü­ket köszönjük!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.