Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Lakossági fórumra és Képviselő-testület ülésére 2017.06.22. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.01.16
Gusztáv

Meghívó Lakossági fórumra és Képviselő-testület ülésére 2017.06.22.

A tele­pü­lés­ren­de­zési terv módo­sí­tá­sá­nak témájában

LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

majd azt követően

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülé­sére

2017. június 22. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Föld­szinti nagyterem

Java­solt napirend:

 

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Beszá­moló a Köz­ségi Könyv­tár és Falu­ház tevékenységéről

Előadó: Könyv­tár és Falu­ház vezetője

3. Tájé­koz­tató a tele­pü­lés köz­biz­ton­sá­gá­nak helyzetéről

Előadó: Jász­be­ré­nyi Rendőr­ka­pi­tány­ság vezetője

4. Beszá­moló a tele­pü­lés kataszt­ró­fa­vé­delmi helyzetéről

Előadó: Jász­be­ré­nyi Kataszt­ró­fa­vé­delmi Kiren­delt­ség vezetője

5. Elő­ter­jesz­tés a DIGI Táv­köz­lési és Szol­gál­tató Kft.-vel kötendő bér­leti szerződés-tervezet megtárgyalásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

6. Elő­ter­jesz­tés véle­mény­nyil­vá­ní­tás­ról a Jász­be­ré­nyi Rendőr­ka­pi­tány­ság vezető­jé­nek kinevezéséhez

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

7. Elő­ter­jesz­tés Euró­pai Uniós pályá­za­tok­kal kap­cso­la­tos aján­la­tok elbírálásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

8. Elő­ter­jesz­tés tele­pü­lési önkor­mány­za­tok rend­kí­vüli támo­ga­tá­sára 2017. évi igény benyújtásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

9. Elő­ter­jesz­tés a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2017. évi költ­ség­ve­té­séről szóló 3/2017. (II.17.) önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

10. Jászal­só­szent­györgy köz­ség tele­pü­lés­ren­de­zési terv módo­sí­tá­sáravonat­kozó kör­nye­zeti vizsgálatáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

11. Jászal­só­szent­györgy köz­ség tele­pü­lés­ren­de­zési terv módo­sí­tá­sáravonat­kozó véle­mé­nye­zési eljá­rása során beér­ke­zett véle­mé­nyek elfo­ga­dá­sá­ról illetve el nem fogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

12. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak: Állandó meghívottak

Gál Judit — Köz­ségi Könyv­tár és Falu­ház vezetője

Fózer Tibor — Kataszt­ró­fa­vé­delmi Kiren­delt­ség vezetője

Dr. Tóth Péter r. ezre­des — Jász­be­ré­nyi RK vezetője

Jászal­só­szent­györgy, 2017. június 16.

Tisztelettel:

 

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.