Váltás az akadálymentes változatra Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés tájékoztatója | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.03.29
Auguszta

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés tájékoztatója

Tájé­koz­tató a sze­lek­tív hulladékgyűjtésről

Tisz­telt Lakosok !

A Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft. 2017. máju­sá­tól beve­zeti a ház­tól tör­ténő sárga és zöld zsá­kos sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tést, mely a lako­sok­nak ingyenes.

A ház­hoz menő sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tés idő­pontja Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­sen:
„Sárga zsá­kos” hulladékszállítás:

2017. június 12. 2017. július 10. 2017. augusz­tus 14. 2017. szep­tem­ber 11. 2017. októ­ber 09. 2017. novem­ber 13. 2017. decem­ber 11.

Zöld zsá­kos” hulladékszállítás:

2017. június 12. 2017. július 10. 2017. augusz­tus 14. 2017. szep­tem­ber 11. 2017. októ­ber 09. 2017. novem­ber 13. 2017. decem­ber 11.

A sze­lek­tív szi­ge­tek továbbra is üze­mel­nek! Ide kér­jük elhe­lyezni az üveg hul­la­dé­ko­kat! Kér­jük a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy a ház­hoz menő sárga és zöld zsá­kos sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tést minél nagyobb mér­ték­ben vegyék igénybe.

Ingat­la­non­ként 1db. sárga és 1 db zöld zsá­kot jut­ta­tunk el, és a meg­adott idő­pont­ban a kihe­lye­zett zsá­kok helyett csere zsá­kot biztosítunk.

SÁRGA zsákba helyez­hető hul­la­dé­kok : –Műa­nyag, papír és fém cso­ma­go­lási hulladékok

  • Műa­nyag üdítős, ásvány­vi­zes PET palac­kok, kiöb­lí­tett ház­tar­tási fla­ko­nok (pl. sam­po­nos, hab­fürdős), ház­tar­tás­ban elő­for­duló tiszta fóliák (szaty­rok, tasa­kok, cso­ma­goló fóliák), kimo­sott tejes-, jog­hur­tos poharak.

  • Papír és ita­los kar­ton­do­boz, újsá­gok, folyó­ira­tok, füze­tek, köny­vek, hul­lám­pa­pí­rok, cso­ma­go­ló­pa­pí­rok, kar­ton­do­bo­zok, kiöb­lí­tett ita­los kar­ton­do­bo­zok (tejes-, gyü­mölcs­le­ves doboz)

  • Fém külön­féle ház­tar­tási fém-hulladékok (pl. evőesz­kö­zök) és fém­do­bo­zok (ita­los– és kon­zerv­do­bo­zok). A műa­nyag– és fém­hul­la­dé­kok­nál egy­aránt fon­tos, hogy azok kiöb­lítve, tisz­tán kerül­je­nek a gyűjtőzsákba.

Tapossa Laposra !”

A műa­nyag fla­ko­no­kat és a papír­do­bo­zo­kat, de a sörös dobo­zo­kat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél keve­sebb helyet fog­lal­ja­nak el.

A sárga zsák mellé lapra haj­to­ga­tott, spár­gá­val össze­kö­tö­zött kar­ton cso­mag kihelyezhető.

KÉRJÜK NE tegye­nek zsí­ros, ola­jos, ház­tar­tási vegyi anyag­gal szennye­zett (nem kimo­sott) fla­kont, mar­ga­ri­nos dobozt, élel­mi­szer marad­ványt tar­tal­mazó műa­nya­got, hun­ga­ro­cellt, CD-Iemezt, magnó– és video­ka­zet­tát, egyéb műanyag­nak ítélt hul­la­dé­kot (pl. nej­lon­ha­ris­nya), mert újra­hasz­no­sí­tá­suk jelen­leg nem megoldott!

Tilos a zsákba kevert tele­pü­lési hul­la­dé­kot rakni, mert nem kerül elszállításra!

ZÖLD zsákba csak és kizá­ró­lag zöld­hul­la­dék kerüljön!

Ezek a fa– és bokor­nye­se­dék, nyírt fű, gyom, kony­hai hul­la­dék. (kivé­tel étel mara­dék) Szin­tén elszál­lí­tásra kerül a zöld zsák mellé kihe­lye­zett max. 80 cm-re össze­vá­gott, madzag­gal köte­gelt (nem drót­tal!) gally. Mérete nem halad­hatja meg a teli zöld zsák méretét.

KÉRJÜK NE tegye­nek bele fenyő– és tuja­fé­lé­ket, vagy dió­fa­le­ve­let és –gallya­kat, ugyanis az előb­biek magas gyanta-, az utób­biak magas olaj– és mér­gezőa­nyag tar­tal­muk miatt nehe­zí­tik a kom­posz­tá­lás folyamatát.

Köszön­jük együttműködését!

Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft.

Köz­ponti ügy­fél­szol­gá­lat tele­fo­nos elér­hető­sége: 05–57/540–131

Hétfő: 08 h – 11 h

Kedd: 08 h – 11 h

Szerda: 08 h – 11 h

Csü­tör­tök: 07 h – 19 h

Pén­tek: 08 h – 11 h

E-mail: ugyfelszolg@regiokomkft.hu

 

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.