Váltás az akadálymentes változatra 45 millió forintot nyertünk az óvoda fejlesztésére! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.03
Kornél, Soma

45 millió forintot nyertünk az óvoda fejlesztésére!

45 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

A CIFRAPALOTA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSÉRE

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a tava­lyi évben, 2016. május 20-án támo­ga­tási kérel­met nyúj­tott be a Terü­let– és Tele­pü­lés­fej­lesz­tési Ope­ra­tív Prog­ram (TOP) kere­té­ben a Nem­zet­gaz­da­sági Minisz­té­ri­um­hoz. Az euró­pai uniós pályá­zat elbí­rá­lá­sára majd­nem egy évet vár­tunk, azon­ban 2017. május 4-én öröm­mel érte­sül­tünk arról, hogy Óvo­dánk fej­lesz­té­sére 45 mil­lió forint támo­ga­tást sike­rült elnyer­nünk a TOP-1.4.1–15 keretből. A fej­lesz­tés 100 szá­za­lé­kos támo­ga­tású, önerőt nem kell biz­to­sí­ta­nia az Önkormányzatnak.

Az óvo­dánk kor­szerű­sí­té­sét min­dig pri­o­ri­tás­ként kezelte az Önkor­mány­zat, ennek meg­fe­lelően az épü­le­tet és kör­nye­ze­tét koráb­ban több ütem­ben, folya­ma­to­san fejlesztettük:

- 2008-ban aka­dály­men­te­sí­tési pályá­zat kere­té­ben a belső bur­ko­la­tok nagy részét kicse­rél­tük, a cso­port­szo­bák­hoz tar­tozó szo­ci­á­lis helyi­sé­ge­ket fel­újí­tot­tuk mint­egy 10 mil­lió forint érték­ben EU-s pályá­zat keretében,

- 2011-ben az óvo­dai ját­szó­te­ret és kerí­tést, jár­dát sike­rült fel­újí­tani EU-s for­rás­ból 18 mil­lió forint értékben,

–2012-ben az épü­let ener­ge­ti­kai kor­szerű­sí­té­sére került sor: födém­szi­ge­te­lés, hom­lok­zat­szi­ge­te­lés, nyílászáró-csere, kazán– és radiátor-csere mint­egy 23 mil­lió forint értékben.

A TOP támo­ga­tás­ból az alábbi pro­jek­t­ele­me­ket fog­juk megvalósítani:

- a jelen­legi egy bölcső­dei cso­por­tot kibő­vít­jük, így a jövő­ben, elő­re­lát­ha­tó­lag 2018. szep­tem­ber 1-jétől két bölcső­dei cso­port­tal fog működni az intéz­mény, amely így már 24 gyer­me­ket tud majd fogadni a jelen­legi 12 helyett és további 2–3 fő bölcső­dei dol­go­zó­nak tudunk mun­kát adni településünkön,

- az Intéz­mény cso­port­szo­bá­i­nak, kiszol­gáló helyi­sé­ge­i­nek bur­ko­lat fel­újí­tása és az
épü­let belső fes­tése fog meg­va­ló­sulni,cso­port­szo­bák­hoz tar­tozó tera­szo­kat gumiőr­le­mény, ún. rekor­tán bur­ko­lat­tal fog­juk lefedni, így sok­kal biz­ton­sá­go­sabb, kényel­me­sebb lesz a tera­szo­kon a játék a gyer­me­kek részére,

- a melegítőkonyha-mosogató-tálalót tel­je­sen fel­újít­juk HACCP-rendszer sze­rint, illetve a kony­hai esz­kö­zö­ket, evőesz­kö­zö­ket, tányé­ro­kat, poha­ra­kat, tálaló esz­kö­zö­ket kicse­rél­jük, ezen felül nagy értékű kony­hai esz­kö­zök (ipari moso­ga­tó­gép, gáztűz­hely, mik­ro­hul­lámú sütő, stb…) kerül­nek beszerzésre,

- a cso­port­szo­bák­ban komp­lett búto­rok (új, kor­szerű fek­tetők, szé­kek, asz­ta­lok, szek­ré­nyek, tér­el­vá­lasz­tók stb…), füg­gö­nyök, sző­nye­gek, fej­lesztő­já­té­kok beszer­zé­sére kerül majd sor.

- az Óvoda ingat­la­non belüli udvar­ban lévő par­koló bur­kolt felü­le­té­nek növe­lése, asz­fal­to­zása,

- az intéz­mény vil­la­mos­ener­gia ellá­tá­sát tel­jes egé­szé­ben 60 darab nap­elem­mel meg­ter­melt vil­la­mos ener­gi­á­val fog­juk biz­to­sí­tani, amely éves szin­ten több száz­ezer forint meg­ta­ka­rí­tást jelent majd.

A fel­so­rolt fej­lesz­té­sek­nek köszön­hetően bát­ran kije­lent­het­jük, hogy a korábbi és a jelen­legi pályá­za­tok ered­mé­nye­ként inf­ra­struk­tú­rá­já­ban egy min­den téren meg­újult és a XXI. szá­zadi igé­nyek­nek tel­jes mér­ték­ben meg­fe­lelő, modern óvoda várja majd Jászal­só­szent­györgy leg­if­jabb reménységeit!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.