Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.10.18
Lukács

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

a készülő tele­pü­lés­képi arcu­lati kézi­könyvről elő­ze­tes tájékoztatás,

a készülő tele­pü­lés­képi ren­de­letről elő­ze­tes tájé­koz­ta­tás és a

készülő tele­pü­lés­ren­de­zési terv módo­sí­tás­ról tájé­koz­ta­tás témájában

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

MAJD EZT KÖVETŐEN

Képviselő-testületének soron követ­kező ülésére

2017. ápri­lis 27. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Föld­szinti nagyterem

Java­solt napirend:

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2016. évi belső ellenőr­zési jelen­tése elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

3. Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zat és költ­ség­ve­tési szer­vei 2017. évi költ­ség­ve­té­séről szóló önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

4. Beszá­moló a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat2016.évikölt­ség­ve­té­sé­nektel­je­sí­té­séről,vég­re­haj­tá­sá­ról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

5. Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zat 2016. évi zár­szám­adá­sá­ról szóló önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

6. Elő­ter­jesz­tés útfel­újí­tási kére­lem benyúj­tá­sá­ról az önkor­mány­zati fel­adat­el­lá­tást szol­gáló fej­lesz­té­sek támo­ga­tá­sára kiírt pályá­zati fel­hí­vás keretében

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

7. Elő­ter­jesz­tés a part­ner­ségi egyez­te­tés sza­bá­lya­i­ról szóló önkor­mány­zati ren­de­let elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

8. Elő­ter­jesz­tés a hiva­tali helyi­sé­gen, vala­mint a hiva­tali mun­ka­időn kívüli házas­ság­kö­tésről szóló önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

9.Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat adós­sá­got kelet­kez­tető ügy­le­te­iből eredő fize­tési köte­le­zett­sé­ge­i­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ról szóló hatá­ro­zat módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

10. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak:

Állandó meg­hí­vot­tak

Jászal­só­szent­györgy, 2017. ápri­lis 21.

 

 

Tisztelettel:

 

Szar­vák Imre

polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.