Váltás az akadálymentes változatra Meghívó 2017.04.27! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.06.21
Alajos, Leila

Meghívó 2017.04.27!

HIRDETMÉNY

 

Tájé­koz­ta­tom Jászal­só­szent­györgy Köz­ség lakos­sá­gát, a civil, érdek­kép­vi­se­leti és gaz­dál­kodó szer­ve­ze­te­ket, vala­mint a tele­pü­lé­sen működő elis­mert egy­há­za­kat, mint part­ne­re­ket, hogy Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zata Kép­vi­selő – tes­tü­lete tör­vé­nyi köte­le­zett­sé­gé­nek ele­get téve A tele­pü­lés­fej­lesz­tési kon­cep­ci­ó­ról, az integ­rált tele­pü­lés­fej­lesz­tési stra­té­gi­á­ról és a tele­pü­lés­ren­de­zési esz­kö­zökről, vala­mint egyes tele­pü­lés­ren­de­zési sajá­tos jog­in­téz­mé­nyekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kor­mány­ren­de­let, vala­mint A Tele­pü­lés­kép védel­méről szóló 2016. évi LXXIV. tör­vény alap­ján a tele­pü­lés tel­jes köz­igaz­ga­tási terü­le­tére tele­pü­lés­képi arcu­lati kézi­köny­vet és tele­pü­lés­képi ren­de­le­tet készít.

A part­ner­ségi egyez­te­tés sza­bá­lya­i­ról önkor­mány­zati ren­de­let és a 314/2012 (XI.8.) Kor­mány­ren­de­let alap­ján érte­sít­jük a Tisz­telt Part­ne­re­ket, hogy lakos­sági fóru­mot tar­tunk az alábbi témakörökben:

  1. Készülő tele­pü­lés­képi arcu­lati kézi­könyvről elő­ze­tes tájékoztatás

  2. Készülő tele­pü­lés­képi ren­de­letről elő­ze­tes tájékoztatás

  3. Készülő tele­pü­lés­ren­de­zési terv módo­sí­tás­ról tájékoztatás

Lakos­sági fórum ideje: 2017. ápri­lis 27. 15:00 óra

Helye: Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Pol­gár­mes­teri Hiva­tala, Föld­szinti nagyterem

A tele­pü­lés­képi arcu­lati kézi­könyv és ren­de­let készí­té­sé­vel kap­cso­la­tos elő­ze­tes véle­mé­nyü­ket, a tele­pü­lés­ren­de­zési terv módo­sí­tás­sal kap­cso­la­tos véle­mé­nyü­ket 2017. ápri­lis 12. – 2017. május 12. között írás­ban a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal tit­kár­sá­gán lead­hat­ják, vagy hivatal@jaszalsoszentgyorgy.hu e-mail címre elküldhetik.

A doku­men­tu­mok­kal kap­cso­la­tos elő­ze­tes ész­re­vé­te­le­i­ket, véle­mé­nye­i­ket a lakos­sági fóru­mon elmondhatják.

 

Jászal­só­szent­györgy, 2017. ápri­lis 12.

 

Szar­vák Imre

pol­gár­mes­ter

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.