Váltás az akadálymentes változatra HIRDETMÉNY óvodai és bölcsődei beíratkozásról | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

HIRDETMÉNY óvodai és bölcsődei beíratkozásról

Új óvo­dá­sok beíra­tása a 2017/2018. neve­lési évre

 

Az újon­nan jelent­kezők fel­vé­te­léről a 2017./2018. neve­lési évre a jog­sza­bály­ban meg­fo­gal­ma­zot­tak alap­ján, a folya­ma­tos fel­vé­telre vonat­kozó előí­rá­sok­nak meg­fe­lelően dönt az óvoda vezetője.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet alap­ján az óvo­dai beíra­tásra min­den év ápri­lis 20. és május 20. között kerül sor.

 

A beíra­tás:

Ideje: 2017. május 18. /csütörtök/ 8 – 16 óráig

2017. május 19. /péntek/ 8 – 15 óráig

Helye: Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intézmény

5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15.

 

Az óvo­dába járás

2015. szep­tem­ber 01-jétől 3 éves kor­tól köte­lező óvo­dába járást ír elő a Nem­zeti köz­ne­ve­lési tör­vény.
NKt. 95. § (7) bek.

(2) „A gyer­mek abban az évben, amely­nek augusz­tus 31. nap­jáig a har­ma­dik élet­évét betölti, a neve­lési év kezdő nap­já­tól leg­alább napi négy órá­ban óvo­dai fog­lal­ko­zá­son vesz részt.”
A köte­lező óvo­dába járás 2015. szep­tem­ber 01-től hatá­lyos, tehát 
azokra a gyer­me­kekre vonat­ko­zik, akik 2014.09.01. és 2015.08.31. között szü­let­tek. Lehet­sé­ges  fel­men­tést kapni a 3 éves kor­tól tör­ténő óvo­dába járás alól. A fel­men­tést a szülő kez­de­mé­nyez­heti és a jegyző adhatja meg az óvo­da­ve­zető és a védőnő egyet­ér­té­sé­vel.
NKt. 8. §

 

Az óvo­dai beíra­tás­kor kér­jük Önö­ket, hogy hoz­zák magukkal:

 • a gyer­mek szü­le­tési anya­könyvi kivonatát
 • a gyer­mek, vala­mint a szülő lak­he­lyét iga­zoló lakcímkártyáját
 • a szülő sze­mé­lyi igazolványát
 • a gyer­mek TAJ– kártyáját
 • egyéb ked­vez­ményre jogo­sító határozatokat
 • a gyer­mek eset­le­ges beteg­sé­geit iga­zoló dokumentumokat
 • 3 vagy több gyer­mek neve­lése ese­tén a csa­ládi pót­lék folyó­sí­tá­sá­ról szóló igazolásokat

 

 

A bölcső­dei beíratás

Ideje: 2017. május 18. /csütörtök/ 8 — 16 óráig

2017. május 19. /péntek / 8 – 12 óráig

Helye: Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intézmény

5054 Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15.

 

Bölcső­débe azon gyer­me­kek vehetők fel, akik­nek szü­lei, nevelői, gon­do­zói egyéb ok miatt nap­köz­beni ellá­tá­suk­ról nem tud­nak gon­dos­kodni és iga­zolni tud­ják, hogy ők és gyer­me­kük jászal­só­szent­györ­gyi lak­hellyel vagy tar­tóz­ko­dási hellyel ren­del­kez­nek. Betöl­tet­len férő­hely ese­tén lehető­ség van azon gyer­me­kek fel­vé­te­lére is, akik nem helyi lakosok.

Az újon­nan jelent­kező gyer­me­kek foga­dá­sára a bölcső­dei neve­lési évben folya­ma­to­san van lehető­ség, amennyi­ben a gyer­mek a 20. hetes kort betöltötte.

 

A bölcső­dei beíra­tás­kor kér­jük Önö­ket, hogy hoz­zák magukkal:

 • a gyer­mek szü­le­tési anya­könyvi kivonatát,
 • a gyer­mek, vala­mint a szülő lak­he­lyét iga­zoló lakcímkártyáját
 • a szülő sze­mé­lyi igazolványát
 • a gyer­mek TAJ-kártyáját
 • a gyer­mek oltási kiskönyvét
 • egyéb ked­vez­ményre jogo­sító határozatokat
 • a gyer­mek eset­le­ges beteg­sé­geit iga­zoló dokumentumokat
 • 3 vagy több gyer­mek neve­lése ese­tén a csa­ládi pót­lék folyó­sí­tá­sá­ról szóló igazolásokat

 

A neve­lési év 2017. szep­tem­ber 1-től, 2018. augusz­tus 31-ig tart.

 

A gyer­mek fel­vé­tele nem a jelent­ke­zés sor­rend­jé­ben tör­té­nik és a beirat­ko­zás egész évben folyamatos.

További infor­má­ció: 06–57-456–380

 

2017.04.10.

 

Sán­dor Erzsébet

Intéz­mény­ve­zető

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.