Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2017.03.02. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2017.03.02.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének rend­kí­vüli ülé­sére

2017. már­cius 2. (csütörtök)

du. 15:00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napirend:

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy köz­ség tele­pü­lés­ren­de­zési terv módo­sí­tá­sára vonat­kozó kör­nye­zeti vizsgálatáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

3. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy köz­ség tele­pü­lés­ren­de­zési terv módo­sí­tá­sára vonat­kozó véle­mé­nye­zési eljá­rása során beér­ke­zett véle­mé­nyek elfo­ga­dá­sá­ról, illetve el nem fogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

4. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak: Állandó meghívottak

Jászal­só­szent­györgy, 2017. feb­ruár 27.

Tisztelettel:

 

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.