Váltás az akadálymentes változatra 25 milliós támogatást nyert az általános iskola  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.04.20
Tivadar

25 milliós támogatást nyert az általános iskola

“Tár­sa­dalmi sze­rep­vál­la­lás erő­sí­tése a közös­sé­gek fej­lesz­té­sé­vel a Szent György Kato­li­kus Álta­lá­nos Isko­lá­ban” cím­mel 25.000.000 Ft összegű, 100 szá­za­lé­kos támo­ga­tott­ságú pályá­za­tot nyert isko­lánk az Emberi Erő­for­rás Fej­lesz­tési Ope­ra­tív Prog­ram fel­hí­vá­sára benyúj­tott pályá­zat alapján.

A pro­jekt konk­rét célja a helyi közös­ségi élet szig­ni­fi­káns sze­replő­jé­nek veze­té­sé­vel olyan prog­ra­mok, kép­zé­sek, tré­nin­gek és ese­mé­nyek, továbbá ren­dez­vé­nyek meg­va­ló­sí­tása, ame­lyek követ­kez­té­ben új kis­kö­zös­sé­gek jön­nek létre, a tár­sa­dalmi cso­por­tok közötti feszült­sé­gek és különb­sé­gek csök­ken­nek, a hát­rá­nyos hely­zetű fia­ta­lok esély­egyenlő­sége javul, a kari­ta­tív akciók száma növek­szik, vala­mint köl­csö­nö­sen elő­nyös együttmű­kö­dé­sek jön­nek létre.

A pro­jekt cél­cso­portja a tele­pü­lés tel­jes lakossága.

Kiemelt cél­cso­port a 14–35 év közötti, hát­rá­nyos hely­zetű fia­ta­lok és a 60 év felettiek.

További cél­cso­por­tok: az álta­lá­nos iskola tanu­lói, a tanu­lók szü­lei, családja.

Együttmű­ködő part­ner a római kato­li­kus plé­bá­nia által tobor­zott helyi kato­li­kus hívő közös­ség, a működő civil szer­ve­ze­tek, a helyi önkor­mány­zat. A tár­sa­dalmi szer­ve­ze­tek tevé­keny­sé­gük­kel hoz­zá­já­rul­nak a tele­pü­lés élhető­sé­gé­nek javu­lá­sá­hoz. Olyan fel­ada­to­kat vál­lal­nak fel, ame­lyek meg­könnyí­tik a hát­rá­nyos hely­zetű cso­por­tok, sze­mé­lyek, csa­lá­dok éle­tét, helyi tár­sa­da­lomba illesz­ke­dé­sét, csök­ken­tik a tele­pü­lésről való elván­dor­lás mér­té­két. Lehet ez akár tele­pü­lés­szé­pí­tés, virág– és faül­te­tés, lehet étel­osz­tás, idő­sek segí­tése, nagy­csa­lá­do­sok segí­tése, köz­ügyek inté­zé­sé­hez segít­ség­nyúj­tás, vagy akár csa­ládi prog­ra­mok szer­ve­zése. Ezek mind hoz­zá­já­rul­nak a lakos­ság hely­ben mara­dá­sá­hoz, köz­vetve pedig ezál­tal a tele­pü­lés gaz­da­sági és tár­sa­dalmi hely­ze­té­nek javulásához. 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.