Váltás az akadálymentes változatra Meghívó lakossági fórumra, majd képviselő-testületi ülésre 2017.02.16. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

Meghívó lakossági fórumra, majd képviselő-testületi ülésre 2017.02.16.

HIRDETMÉNY

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat tele­pü­lés­fej­lesz­tési dön­tés alap­ján több pon­ton módo­sít­tatja a tele­pü­lés­ren­de­zési tervet.

A part­ner­ségi sza­bály­zat alap­ján érte­sít­jük a tele­pü­lés lakos­sá­gát, hogy a tele­pü­lés­ren­de­zési terv véle­mé­nye­zési doku­men­tá­ci­ója 2017. január 27. – feb­ruár 15. között a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal jegyzői iro­dá­já­ban meg­te­kint­hető és véleményezhető.

A tele­pü­lés­ren­de­zési terv módo­sí­tás témá­já­ban lakos­sági fóru­mot tar­tunk, melyre ezúton meg­hív­juk a tele­pü­lés lakos­sá­gát, 2017. feb­ruár 16-án (csü­tör­tök) 15:00 óra­kor kezdődő nyílt Kép­vi­selő – tes­tü­leti ülés kere­té­ben, a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal (Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a) tanács­ter­mé­ben, ahol a terv­mó­do­sí­tás­sal kap­cso­la­tos véle­mé­nye­i­ket elmond­hat­ják.

**********

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülé­sére

2017. feb­ruár 16. (csütörtök)

du. 15:00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napirend:

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat 2016. évi költ­ség­ve­té­séről szóló 2/2016 (II.12.) számú ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

3. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat adós­sá­got kelet­kez­tető ügy­le­te­iből eredő fize­tési köte­le­zett­sé­ge­i­nek megállapításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

4. Elő­ter­jesz­tés az Önkor­mány­zat 2017. évi költségvetéséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

5. Elő­ter­jesz­tés pályá­zat benyúj­tá­sá­ról a “Csat­la­ko­zási konst­ruk­ció az önkor­mány­zati ASP rend­szer orszá­gos kiter­jesz­té­sé­hez” című fel­hí­vás keretében

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

6. Elő­ter­jesz­tés a pol­gár­mes­ter illet­mé­nyé­nek megállapításáról

Előadó: Dr. Kovács Kor­nél jegyző

7. Elő­ter­jesz­tés a Jászal­só­szent­györ­gyi Roma Nem­ze­ti­ségi Önkor­mány­zat­tal kötött Együttmű­kö­dési meg­ál­la­po­dás felülvizsgálatáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

8. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak:

Állandó meg­hí­vot­tak

Jászal­só­szent­györgy, 2017. feb­ruár 9.

Tisztelettel:

 

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.