Váltás az akadálymentes változatra Babaköszöntő csomag az újszülötteknek! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.06.25
Vilmos

Babaköszöntő csomag az újszülötteknek!

BABAKÖSZÖNTŐ CSOMAG JUTTATÁSÁRÓL DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

A tele­pü­lés meg­ma­ra­dá­sá­nak záloga, hogy Jászal­só­szent­györ­gyön minél több gye­rek szü­les­sen. Az Önkor­mány­zat a maga sze­rény esz­kö­ze­i­vel, egy gesz­tu­sér­tékű „Baba­kö­szöntő cso­mag” biz­to­sí­tá­sá­val sze­retné segí­teni azo­kat a szülő­ket, akik gyer­me­ket vál­lal­nak a jövő­ben tele­pü­lé­sün­kön.

Baba­kö­szöntő cso­magra jogo­sult az a gyer­mek, aki 2016. decem­ber 31-ét követően szü­le­tett és a gyer­mek szü­le­té­se­kor leg­alább egyik szülője élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györgy köz­igaz­ga­tási terü­le­tén él és beje­len­tett lak­cím­mel ren­del­ke­zik. A baba­kö­szöntő cso­mag ter­mé­szet­beni támo­ga­tás, mely gyer­mek­ru­há­za­tot, gyer­mek­ápo­lási cik­ke­ket és pelen­kát tar­tal­maz. A támo­ga­tást egy gyer­mek után csak egy alka­lom­mal és csak az egyik szülő jogo­sult igénybe venni. Amennyi­ben mind­két szülő ese­té­ben fenn­áll­nak a jogo­sult­sági fel­té­te­lek, azon­ban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogo­sult a támo­ga­tást igénybe venni, aki­nél a gyer­mek elhe­lye­zésre került.
A cso­ma­gok beszer­zé­séről a Pol­gár­mes­teri hiva­tal, a jogo­sul­tak részére tör­ténő eljut­ta­tá­sá­ról a terü­le­ti­leg ille­té­kes védőnő gondoskodik.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.