Váltás az akadálymentes változatra Madárinfluenza | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.04.20
Tivadar

Madárinfluenza

Tájé­koz­tat­juk a lakos­sá­got, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyé­ben meg­ál­la­pí­tásra került a magas pato­ge­ni­tású madár­inf­lu­enza vírus okozta meg­be­te­ge­dés. Az Orszá­gos Főál­lat­or­vos 5/2016. számú hatá­ro­za­tá­val Jász-Nagykun-Szolnok megye terü­le­tén is elren­delte a baromfi zár­tan tar­tá­sá­nak kötelezettségét.

A hatá­ro­zat­ban fog­lal­tak értel­mé­ben a megye terü­le­tén talál­ható vala­mennyi állat­tar­tó­nak zár­tan kell tar­tani az állo­má­nyát, vagy amennyi­ben ez nem meg­old­ható, a kifu­tót meg­fe­lelő erős­ségű madár­há­ló­val kell védeni. A madár­há­ló­val lefe­dett rész­nek leg­alább az állat­tartó épü­let alap­te­rü­le­té­vel meg­egyező nagy­sá­gú­nak kell lennie.

Tekin­tet­tel a beteg­ség igen jelentős gaz­da­sági kár­té­te­lére, vala­mint arra, hogy a vírus kör­nye­zet­ben való fenn­ma­ra­dá­sá­ban és házi madár állo­má­nyokra való ter­jesz­té­sé­ben a vonuló vadon élő mada­rak jelentős sze­re­pet ját­sza­nak, elen­ged­he­tet­len, hogy az állat­tar­tók érte­sül­je­nek a hatá­ro­zat­ban elren­delt kötelezettségükről.

Az Orszá­gos Főál­lat­or­vos hatá­ro­zata vissza­vo­ná­sig marad érvény­ben, mely­nek betar­tá­sát az állat­egész­ség­ügyi ható­ság mun­ka­tár­sai foko­zot­tan ellenő­rizni fog­ják. Az Orszá­gos Főál­lat­or­vos 5/2016. számú hatá­ro­zata 2016. decem­ber 15-én jelent meg a Földmű­ve­lés­ügyi Érte­sítő 17. szá­má­ban, így az a mai nap­tól hatályos.

Bőveb­ben.…

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.