Váltás az akadálymentes változatra FIGYELEM! Módosult a szociális célú tűzifa kérelmek benyújtásának határideje!!! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.06.25
Vilmos

FIGYELEM! Módosult a szociális célú tűzifa kérelmek benyújtásának határideje!!!

A Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete pályá­za­tot nyúj­tott be a a tele­pü­lési önkor­mány­za­tok szo­ci­á­lis célú tűzi­fa­vá­sár­lás­hoz kap­cso­lódó kiegé­szítő támo­ga­tá­sá­ról szóló pályá­zati kiírás alap­ján, mely­nek kere­té­ben 3.218.180.- Ft összegű vissza nem térí­tendő támo­ga­tás­ban része­sült. A kapott támo­ga­tás össze­géből 181 erdei m3 kemény­lom­bos (tölgy, kőris) vásárolható.

A Képviselő-testület 9/2016. (XI.11.) szá­mon önkor­mány­zati ren­de­le­tet foga­dott el a ter­mé­szet­ben nyúj­tott szo­ci­á­lis célú tűzifa támo­ga­tás jogo­sult­sági fel­té­te­le­iről, melyet 11/2016. (XII.16.) számú ren­de­le­té­vel módosított.

A módo­sító ren­de­let­ben fog­lal­tak sze­rint a kérel­mek benyúj­tá­sá­nak határ­ide­jét 2016. decem­ber 20. (szer­dára) módosította. 

Kér­jük a lakos­ság megértését!


Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.