Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Közmeghallgatásra, majd Képviselő-testületi ülésre 2016.12.15. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

Meghívó Közmeghallgatásra, majd Képviselő-testületi ülésre 2016.12.15.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2016. decem­ber 15. (csü­tör­tök) 15.00 órakor

K ö z m e g h a l l g a t á s t t a r t,

melyre tisz­te­let­tel meghívom.

Ezt követően

16.00 órá­tól a Képviselő-testület

soron követ­kező ülé­sét tartja.

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal Föld­szinti nagyterem

Java­solt napirend:

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Tájé­koz­tató a start­minta mun­ka­prog­ram kere­té­ben 2016. évben elvég­zett feladatokról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

3. Elő­ter­jesz­tés az önkor­mány­zat 2017. évi belső ellenőr­zési ter­vé­nek jóváhagyásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

4. Elő­ter­jesz­tés a Képviselő-testület 2017. évi mun­ka­ter­vé­nek elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

5. Elő­ter­jesz­tés nyilat­ko­zat adá­sá­ról az MNV Zrt.-vel kötött meg­ál­la­po­dás alapján

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

6. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2017. évi költ­ség­ve­tési koncepciójáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

7.Tájé­koz­tató Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2016. három­ne­gyed éves költségvetéséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

8. Elő­ter­jesz­tés Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2016. évi költ­ség­ve­té­séről szóló 2/2016. (II.12.) önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

9. Elő­ter­jesz­tés fog­or­vosi ügye­let jövő­beni ellátásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

10. Elő­ter­jesz­tés Csa­lád­se­gítő– és Gyer­mek­jó­léti Szol­gá­lat meg­szün­te­té­séről és ellá­tási szerző­dés elfogadásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

11. Elő­ter­jesz­tés első lakás­hoz jutók támo­ga­tá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

12. a 2017. évre kiírt Bursa Hun­ga­rica pályá­zat kere­té­ben tör­ténő támo­ga­tá­sok elbí­rá­lá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

13. Elő­ter­jesz­tés ingat­la­nok adás­vé­te­léről – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

Meg­hí­vot­tak:

Állandó meg­hí­vot­tak

Jászal­só­szent­györgy, 2016. decem­ber 9.

 

Tisztelettel:

 

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.