Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2016. szeptember 29. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2016. szeptember 29.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének soron következő

ülé­sére

2016. szep­tem­ber 29. (csütörtök)

du. 15:00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: POLGÁRMESTERI HIVATAL, Föld­szinti nagyterem

Java­solt napirend:

1. Tájé­koz­tató a két ülés között tett intéz­ke­dé­sekről, fon­to­sabb eseményekről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

2. Beszá­moló a tele­pü­lés 2015. évi kataszt­ró­fa­vé­delmi helyzetéről

Előadó: Fózer Tibor tűzoltó ezre­des, kirendeltség-vezető

3. Elő­ter­jesz­tés a Jászal­só­szent­györgy köz­ség víziközmű-rendszereinek gör­dülő fej­lesz­tési terve elfogadásáról

Előadó: Kocza Imre üzemmérnökség-vezető

4. Beszá­moló a Köz­ségi Könyv­tár és Falu­ház 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Gál Judit könyvtár-vezető

5. Beszá­moló a Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény 2015/2016. neve­lési évé­nek tevékenységéről

Előadó: Sán­dor Erzsé­bet intézmény-vezető

6. Beszá­moló az önkor­mány­zat adó­ügyi tevé­keny­sé­géről, az adó­be­vé­te­lek tel­je­sí­tése érde­ké­ben tett intéz­ke­dé­sekről és az adó­be­vé­te­lek felhasználásáról

Előadó: dr. Kovács Kor­nél jegyző

7. Elő­ter­jesz­tés a csa­lád– és gyer­mek­jó­léti szol­gá­lat fel­ada­ta­i­nak ellá­tása 2017. január 1-től

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

8. Elő­ter­jesz­tés tele­pü­lési önkor­mány­za­tok rend­kí­vüli támo­ga­tá­sára szol­gáló 2016. évi igény benyújtásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

9. Elő­ter­jesz­tésa tele­pü­lési önkor­mány­za­tok szo­ci­á­lis célú tűzi­fa­vá­sár­lás­hoz kap­cso­lódó támo­ga­tási igény benyújtásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

10. Beszá­moló az Önkor­mány­zat és költ­ség­ve­tési szer­vei 2016. évi pénz­ügyi terve I. fél­évi végrehajtásáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

11. Elő­ter­jesz­tés a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2016. évi költ­ség­ve­té­séről szóló 2/2016. (II.12.) önkor­mány­zati ren­de­let módosításáról

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

12. Elő­ter­jesz­tés csat­la­ko­zás­ról a 2017. évi Bursa Hun­ga­rica Ösztöndíjpályázathoz

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

13. Elő­ter­jesz­tés első lakás­hoz jutók támo­ga­tá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

14. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan fel­aján­lás elfo­ga­dá­sá­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

15. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan vásár­lásra tör­ténő meg­vé­te­léről – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

16. Elő­ter­jesz­tés lakos­sági beje­len­tésről– zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

17. Elő­ter­jesz­tés Jász­sági Önkor­mány­za­tok Szö­vet­sége részére fize­tendő tag­díj­ról – zárt ülésen

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

18. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak: Állandó meghívottak

Fózer Tibor kirendeltség-vezető

Gál Judit könyvtár-vezető

Sán­dor Erzsé­bet intézmény-vezető

Kocza Imre üzemmérnökség-vezető

Jászal­só­szent­györgy, 2016. szep­tem­ber 23.

Tisztelettel:

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.